O FIRMIE Zakres naszych usług

Zarządzanie Nieruchomościami we Wrocławiu

Egendom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą oferującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi nieruchomościami na terenie Wrocławia i jego najbliższych okolic.

Dowiedz się więcej

Polityka ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

cały nasz zespół docenia zaufanie i fakt, że powierzyliście nam swoje dane osobowe. Do ochrony danych osobowych przykładamy dużą wagę, dlatego też, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

POLITYKA OCHRONY DANYCH

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO
 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest EGENDOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marii Rodziewiczówny 8/2,( 54-607 Wrocław), KRS: 0000482746 REGON: 022277546, NIP: 894-304-92-77
 3. ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.
 4. Można się z nami skontaktować:
  • telefonicznie: +48 71 72 58 277
  • pod adresem e-mail:iod@egendom.pl
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: EGENDOM Sp. z o.o. ul. Marii Rodziewiczówny 8/2,( 54-607 Wrocław) z dopiskiem ” Inspektor ochrony danych”
 5. Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@egendom.pl pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: EGENDOM Sp. z o.o. ul. Marii Rodziewiczówny 8/2,( 54-607 Wrocław) z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”.
 6. ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych.
  Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.
 7. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty, przy pomocy których świadczone są usługi pocztowe, księgowo-finansowe, prawno-windykacyjne, informatyczne oraz usługi umożliwiające obsługę Państwa zapytań wysyłanych na czacie (live chat) – firma świadcząca usługę LiveChat. Poza powyższymi przypadkami Państwa dane nie są przekazywane żadnym osobom trzecim bez Państwa zgody.
 8. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli. W zakresie korzystania przez użytkowników ze strony www.egendom.pl ADO przetwarza następujące dane osobowe: 1) Imię, Nazwisko, adres e-mail – w zakresie zgłaszanych Awarii; 2) adres IP, cookies (ciasteczka) – w zakresie obsługi zapytań poprzez LiveChat oraz w zakresie korzystania ze strony internetowej www.egendom.pl.
 9. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody.
  W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.
 10. Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeb:
  • marketingu bezpośredniego,
  • ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

   Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.
 12. Podstawy prawne przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • art.6 ust.1 lit.a RODO wyrażona przez Państwa zgoda
  • art.6 ust.1 lit.b RODO zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy
  • art.6 ust.1 lit.c RODO realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego
  • art.6 ust.1 lit.f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO
 13. Cookies (ciasteczka).  ADO używa na stronie internetowej technologii cookies (plików tekstowych) do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności. Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookies NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt.  Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

  ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO. Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2019 r.

Galeria nieruchomości którymi zarządzamy

Zobacz całą galerię

Zarządzanie Nieruchomościami we Wrocławiu

Egendom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą oferującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi nieruchomościami na terenie Wrocławia i jego najbliższych okolic.

Dowiedz się więcej